SK EN DE
Certifikáty

Certifikáty

Spoločnosť MIKROMAT, spol. s r.o. je držiteľom
nasledujúcich certifikátov:


Systém manažérstva kvality Q.M.S
ISO 9001:2015
Systém manažérstva
kvality Q.M.S
Systém manažérstva kvality Q.M.S
ISO 14001:2015
Systém environmentálneho manažérstva E.M.S.
Systém manažérstva kvality Q.M.S
ISO 3834–4:2021
Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov ako súčasť ISO 9001:2015

Politika kvality a enviromentálneho správania

Základná zásada našej spoločnosti je zabezpečenie plnenia požiadaviek a stálej spokojnosti zákazníkov s našimi výrobkami. Spokojný zákazník je najvyššou hodnotou našej spoločnosti.

Ďalšou zásadou je dodržiavanie priaznivých podmienok na životné prostredie a pracovného prostredia s princípom prevencie znečisťovania životného prostredia v súlade s právnymi a inými požiadavkami; našou snahou je minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie pri všetkých činnostiach spojených s výrobou.

Zabezpečiť trvalé zvyšovanie efektívnosti systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva musí byť základom pre uspokojovanie potrieb zákazníkov a iných zainteresovaných strán.

Kvalifikácia zamestnancov spoločnosti a zvyšovanie kvalifikácie je predpokladom zabezpečenia a zlepšovania všetkých činností ovplyvňujúcich kvalitu výrobkov našej spoločnosti. Zároveň je školeniami zvyšované povedomie zamestnancov v oblasti kvality a ochrany životného prostredia.

Zabezpečovanie kvality a ochrany životného prostredia je zamerané predovšetkým na preventívnu činnosť, ktorá minimalizuje vznik nezhodných produktov a ohrozenia životného prostredia.

Vytvorený systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva sa zhoduje s požiadavkami medzinárodných noriem STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 14001.

Pre zabezpečenie všetkých požiadaviek na trvalé zvyšovanie efektívnosti systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva vyčleňujú konatelia spoločnosti potrebné zdroje (finančné, informačné, organizačné). Manažment spoločnosti ďalej zabezpečuje všeobecnú informovanosť okolia našej spoločnosti o našom vzťahu k životnému prostrediu a jeho ochrane.

Vedenie spoločnosti požaduje od zamestnancov neustále napĺňať a dodržiavať zásady obsiahnuté v tejto Politike kvality a environmentálneho správania.